Górniczy Klub Żeglarski VEGA
Zapraszamy wszystkich miłośników żeglugi do wspólnego spędzenia czasu nad jeziorem.


Statut Górniczego Klubu Żeglarskiego "VEGA"


Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY


§1

Stowarzyszenie żeglarskie dzialajace na podstawie niniejszego statusu nosi nazwę: Górniczy Klub Żeglarski "VEGA". W dalszej części statusu zwane będzie Klubem.


§2

Siedziba Klubu znajduje się w pomieszczeniach KWK "Jas-Mos" 44-330 Jastrzębie Zdrój u. Górnicza 1, a terenem działalności jest obszar RP.


§3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§4

Klub jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego zarejestrowanym w Katowickim, Okręgowym Związku Żeglarskim, działa zgodnie ze statusem, uchwałami i przepisami żeglarskimi obowiązującymi w PZŻ.


§5

Klubowi przysługuje prawo:
1 - Używania bandery PZŻ, proporcja klubowego, odznaki i emblematu Klubowego, zwyczajowo przyjętych ubiorów żeglarskich.
2 - Wydawania w razie potrzeby materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych, proporczyków, plakietek


§6

Klub używa pieczęci prostokątnej o treści: Górniczy Klub Żeglarski "VEGA" w Jastrzębiu Zdroju oraz imiennych pieczątek funkcyjnych.


§7

Klub może należeć do innych stowarzszeń i organizacji, może tworzyć spółki i wchodzić w skład innych spółek.


Rozdział II
CHARAKTER, CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA


§8

Celem działalnościKlubu jest rozwój, uprawianie i popularyzacja żeglarstwa we wszystkich jego formach, a także innych sportów wodnych, prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.


§9

Dla osiągnięcia powyższych celów Klub podejmuje i stosuje następujące środki działania:
1. Zrzesza osoby uprawiające sport żeglarski.
2. Czuwa nad zachowaniem należytego poziomu etyki żeglarskiej, właściwego morale żeglarzy.
3. Organizuje kursy, szkolenia na stopnie żeglarskie, również dla środowiska poza żeglarskiego.
4. Organizuje imprezy żeglarskie, również dla środowiska poza żeglarskiego.
5. Rozstrzyga spory w obrębie klubu.
6. Kontroluje przestrzeganie przez członków klubu przepisów bezpieczeństwa żeglugi oraz dobrej praktyki żeglarskiej.
7. Reprezentuje swych członków na zewnątrz klubu.
8. Inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących w danym przedmiocie przepisów, inną działalność zmierzającą do realizacji swych celów i zadań, opracowuje plan działalności żeglarskiej.
9. Współpracuje z komórkami organizacyjnymi KWK Jas-Mos, w szczególności ze służbami organizującymi wypoczynek załogi, oraz innymi organizacjami działającymi w KWK Jas-Mos.
10. Zarządza poprzez pracujących społecznie członkow Klubu, bądź pracowników zatrudnianych przez klub własnym i powierzonym sprzętem, obiektami i urządzeniami służącymi bezpośrednio lub pośrednio żeglarstwu.
11. Prowadzi działalność gospodarczą.